Πρόλογος

Ως οδηγός προγραμματισμού της γλώσσας C, το βιβλίο αυτό εισάγει προοδευτικά τον αναγνώστη στις βασικές έννοιες και ιδιαιτερότητες της γλώσσας, για την κατανόηση των οποίων αναπτύσσονται πάρα πολλά μικρά αλλά και εκτενή λυμένα υποδειγματικά παραδείγματα προγραμμάτων. Κάθε καινούργια έννοια συνοδεύεται από ένα απλό παράδειγμα, το οποίο στη συνέχεια επεκτείνεται και συμπληρώνεται προοδευτικά καθώς προστίθενται νέα στοιχεία και εντολές της γλώσσας έτσι ώστε η δυσκολία του προγραμματισμού να μην είναι εμπόδιο στην κατανόηση των εννοιών. Η ύλη του βιβλίου εκτείνεται σε εννέα (9) κεφάλαια και είναι αφιερωμένη στην εισαγωγή και αναλυτική περιγραφή της γλώσσας C με τη συνοδεία πολλών και χαρακτηριστικών παραδειγμάτων για την κατανόηση του τρόπου σκέψης και εφαρμογής των δυνατοτήτων της γλώσσας. Το πρώτο κεφάλαιο εισάγει τον αναγνώστη του βιβλίου στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και τη δομή της γλώσσας C χωρίς πολλές λεπτομέρειες καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα των εντολών της γλώσσας. Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την κατανόηση της γλώσσας C. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξηγούνται αναλυτικά οι βασικές έννοιες του προγραμματισμού: μεταβλητές, σταθερές, τελεστές καθώς και οι εκφράσεις της γλώσσας C. Επίσης, εξηγούνται οι εντολές εισόδου/εξόδου οι οποίες επιτρέπουν την ομαλή επικοινωνία ανθρώπου μηχανής. Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο, με αναλυτική περιγραφή των εντολών ελέγχου και επαναλήψεων. Ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό και ενδιαφέρον κεφάλαιο για κάθε προγραμματιστή. Επειδή οι συναρτήσεις (functions) αποτελούν το πιο ισχυρό εργαλείο της γλώσσας C, το τέταρτο κεφάλαιο αφιερώνεται στις συναρτήσεις. Εδώ, θα ανακαλύψουμε τον πλούτο και την ευελιξία του προγραμματισμού με τη γλώσσα C. Οι έννοιες των δεικτών (pointers) καθώς και η ιδιαιτερότητά τους στη γλώσσα C αποτελούν το περιεχόμενο του πέμπτου κεφαλαίου στο οποίο περιλαμβάνεται η περιγραφή και η εφαρμογή των πινάκων (arrays). Το έκτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στη λεπτομερή περιγραφή και χρήση των αρχείων στη γλώσσα C, ενώ στο έβδομο κεφάλαιο περιγράφονται οι έννοιες των δομών (structures) και των ενώσεων (unions). Στο όγδοο κεφάλαιο έχουν συγκεντρωθεί οι υπόλοιπες ειδικές λέξεις κλειδιά της γλώσσας C, με τις οποίες ολοκληρώνεται η περιγραφή της γλώσσας. Στο ένατο κεφάλαιο με συστηματικό τρόπο υποδεικνύονται αναλυτικά οι δεξιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιτυχή επίλυση των προβλημάτων του προγραμματισμού με 17 επιλεγμένες ασκήσεις. Επίσης, προτείνονται χρήσιμες πρακτικές συμβουλές σχετικά με τη δομή του προγράμματος και την πρακτική εφαρμογή του προγραμματισμού με τη γλώσσα C. Στο τέλος όλων των κεφαλαίων αναπτύσσονται χαρακτηριστικά παραδείγματα προγραμμάτων τα οποία χρησιμοποιούν εντολές και έννοιες σχετικές με την ύλη του κεφαλαίου τόσο για την εμπέδωσή τους, όσο και για την εξοικείωση των προγραμματιστών με τις τεχνικές και τις λύσεις τις οποίες μπορεί να προσφέρει η γλώσσα C. Επίσης, κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, άλυτες ασκήσεις και προτεινόμενα θέματα για την ανάπτυξη του σχετικού κώδικα.